Używamy plików cookie do analizy, celów bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania i personalizacji strony internetowej. Czy kontynuujesz na stronie? Wtedy wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie.

Niniejsze Ogólne warunki sklepu internetowego zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Konsultacji Samoregulacyjnych Grupy Koordynacyjnej (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Z niniejszych Ogólnych Warunków będą korzystać wszyscy członkowie sklepu internetowego, z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w ustawie o nadzorze finansowym oraz w zakresie, w jakim usługi te są nadzorowane przez Urząd ds. Rynków Finansowych.

Artykuł 1 - Definicje

W tych warunkach następujące terminy mają określone znaczenie:

Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i / lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te towary, treści cyfrowe i / lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między tą stroną i przedsiębiorcą;

Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;)

Dzień: dzień kalendarzowy;

Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;

Umowa: umowa, która obejmuje regularną dostawę towarów, usług i / lub treści cyfrowych przez określony czas;

Trwały nośnik danych: dowolne narzędzie - w tym e-mail - umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu do czego służą informacje i które umożliwiają niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem znaku zaufania sklepu internetowego i oferuje konsumentom produkty, dostęp do treści cyfrowych i / lub zdalne usługi;

Umowa na odległość: umowa zawierana między przedsiębiorcą a konsumentem w kontekście zorganizowanego systemu sprzedaży produktów na odległość, treści cyfrowych i / lub usług, na mocy której do zawarcia umowy włącznie, wyłączne lub wspólne korzystanie ma miejsce przy pomocy co najmniej jednej techniki komunikacji na odległość;

Wzór formularza odstąpienia: europejski wzór formularza odstąpienia zawartego w załączniku I do niniejszych warunków;

Technologia komunikacji na odległość: oznacza, że ​​można ją wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności spotkania się konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu w tym samym czasie;

Powrót do góry

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy Eeveve (część dline bv)

Adres firmy Maasbreeseweg 22, 5981NB PANNINGEN

Numer telefonu +31 (0) 6-31550380 dostępny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Adres e-mail info@eeveve.com

Numer działalności gospodarczej; 12062348

Numer identyfikacyjny VAT; NL817217241B01

Powrót do góry

Artikuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy zawieranej na odległość przedsiębiorca wskaże, w jaki sposób przedsiębiorca może postrzegać ogólne warunki i że zostanie on przesłany bezpłatnie na żądanie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, niezależnie od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby konsument mógł  łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami elektronicznymi oraz, że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie określone warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a konsument może zawsze powołać się na przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy w przypadku sprzecznych warunków. 

Powrót do góry

Artykuł 4 - Oferta​

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić prawidłową ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą prezentacją oferowanych produktów, usług i / lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Powrót do góry

 

Artykuł 5 - Umowa​

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą zaakceptowania oferty przez konsumenta i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty drogą elektroniczną. Dopóki potwierdzenie nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa zostanie zawarta elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli konsument będzie mógł zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może, w ramach prawnych, dowiedzieć się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkich faktów i czynników istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest on uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub żądania, podając przyczyny lub dołączenia specjalnych warunków do wykonania.
 5. Najpóźniej po dostarczeniu produktu, usługi lub treści cyfrowych konsumentowi przedsiębiorca prześle następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku:
 • adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć skargę;
 • warunki, na jakich i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
 • informacje na temat gwarancji i istniejących usług posprzedażnych;
 • cena obejmująca wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy na odległość;
 • wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
 • jeżeli konsument ma prawo odstąpienia, wzór formularza odstąpienia.

6. W przypadku przedłużonej transakcji przepis z poprzedniego akapitu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Powrót do góry 

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Zakres produktów:

Dla produktów: (zakres produktów)

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do zastanowienia wynoszącym co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie zobowiązuje go do podania przyczyny (przyczyn).
 2. Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną wcześniej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:
 • jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, jeśli wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odrzucić zamówienie na kilka produktów o innym terminie dostawy.
 • jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;

       3. W przypadku umów o regularną dostawę produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała       pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku:

       4. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług i umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na materialnym nośniku przez        co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie zobowiązuje go do podania przyczyny (przyczyn).

       5.Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Wydłużony okres refleksji dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na materialnym nośniku, jeśli nie poinformujesz o prawie do odstąpienia od umowy:

       6. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy,         okres do namysłu kończy się dwanaście miesięcy po upływie pierwotnego okresu do odstąpienia od umowy określonego zgodnie z poprzednimi akapitami tego           artykułu.
       7.Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty wejścia w życie pierwotnego         okresu do namysłu, okres do namysłu upływa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał te informacje.

Powrót do góry

 

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie do namysłu

 1. W okresie refleksji konsument będzie obchodził się ostrożnie z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tak, jak powinien w sklepie.
 2. Konsument odpowiada wyłącznie za amortyzację produktu wynikającą ze sposobu postępowania z produktem, który wykracza poza zakres dozwolony w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

Powrót do góry

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty

 1. Jeżeli konsument korzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, musi zgłosić to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Jak najszybciej, ale w terminie 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument i tak przestrzegał okresu zwrotu, jeśli zwraca produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile jest to racjonalnie możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument musi ponieść te koszty lub jeśli przedsiębiorca sam poniesie koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument wycofuje się po uprzednim wyraźnym zarządzeniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie były gotowe do sprzedaży, rozpoczęły się w ograniczonej ilości lub określonej ilości, rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest przedsiębiorcą. Należna kwota, która jest proporcjonalna do tej części zobowiązania, którą przedsiębiorca wypełnił w momencie odstąpienia, w porównaniu do pełnej realizacji zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem usług lub dostawą wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są gotowe do sprzedaży w ograniczonej ilości ani z tytułu dostawy ciepła sieciowego, jeżeli:
 • przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów za odstąpienie lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
 • konsument nie zwrócił się wyraźnie o rozpoczęcie świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepłownictwa w okresie refleksji.

       8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów pełnej lub częściowej dostawy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, jeżeli:

 • przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu ugodowego;
 • nie przyznał, że traci prawo do odstąpienia od wyrażenia zgody; lub przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.

       9. Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa odstąpienia, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Powrót do góry

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi powiadomienie o odstąpieniu przez konsumenta drogą elektroniczną, niezwłocznie wyśle ​​potwierdzenie odbioru po otrzymaniu tego powiadomienia.
 2. Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności od konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, bezzwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument zgłosi wycofanie. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze spłatą, aż go otrzyma lub dopóki konsument nie wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorca stosuje tę samą metodę płatności, której użył konsument w celu spłaty, chyba że konsument zgodzi się na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeżeli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Powrót do góry

 

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to określił w ofercie, przynajmniej na czas do zawarcia umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy
 2. Umowy zawarte podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza metodę sprzedaży, w której przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i / lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub któremu umożliwia się osobistą obecność na aukcji, pod nadzorem licytatora, i w którym zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i / lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
 • realizacja rozpoczęła się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i konsument oświadczył, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;

        4. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres świadczenia usług i inne niż do celów mieszkalnych,       transportu towarowego, wynajmu samochodów i gastronomii;
        5. Umowy dotyczące zajęć rekreacyjnych, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres realizacji;
        6.Produkty wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami konsumentów, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
        7.Produkty, które psują się szybko lub mają ograniczony okres trwałości;
        8. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny i których pieczęć została zerwana po dostawie;
        9. Produkty, które ze swej natury są nieodwracalnie mieszane z innymi produktami;
       10. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których faktyczna wartość zależy od wahań rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
       11. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
       12. Gazety, czasopisma lub czasopisma, z wyjątkiem subskrypcji tych;
       13. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko jeśli:

 • realizacja rozpoczęła się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy.

Powrót do góry

Artikuł 11 – Cena

 1. W okresie ważności podane w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmian stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, przy zmiennych cenach. Ten link do wahań oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak określił i:
 • są one wynikiem ustawowych przepisów lub przepisów; lub
 • konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka staje się skuteczna.

       5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Powrót do góry

Artykuł 12 - Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami dotyczącymi niezawodności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy oraz / lub przepisami rządowymi. Po uzgodnieniu przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne zastosowania.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się wszelkie zobowiązania przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w których przyznaje konsumentowi pewne prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, co jest prawnie wymagane w przypadku, gdy nie wywiązał się ze swojej części umowy. .

Powrót do góry

Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby otrzymywać i realizować zamówienia na produkty oraz oceniać wnioski o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
 3. Przy należytym przestrzeganiu postanowień art. 4 niniejszych ogólnych warunków przedsiębiorca wykona przyjęte zamówienia szybko, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub tylko częściowo, konsument zostanie o tym powiadomiony nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów i prawa do odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim akapitem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
 5. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia go konsumentowi lub wyznaczonemu i ogłoszonemu przedstawicielowi przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Powrót do góry

Artykuł 14 - Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Wypowiedzenie:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która obejmuje regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad anulowania i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie pod koniec określonego terminu, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i okresu wypowiedzenia co najmniej do jednego miesiąca.
 3. Konsument może umówy, o których mowa w poprzednich akapitach:
 • anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie;
 • anulować w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
 • zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sobie wyznaczył.

Przedłużenie:

       4. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie  przedłużana lub przedłużana na czas określony.

       5. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz cotygodniowych gazet i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na maksymalny okres trzech miesięcy, jeżeli konsument ma taką przedłużoną umowę to może rozwiązać przedłużenie z okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca.

       6. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularną dostawę produktów lub usług, może zostać przedłużona milcząco na czas nieokreślony, jeżeli konsument może odstąpić w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism.

       7. Umowa o ograniczonym czasie trwania dotycząca regularnego dostarczania dzienników, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest milcząco przedłużana i wygasa automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

Czas trwania: 

8. Jeżeli umowa obowiązuje na okres dłuższy niż jeden rok, konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że racjonalność i uczciwość sprzeciwiają się anulowaniu przed końcem uzgodnionego okresu.

Powrót do góry

Artikuł 15 – Płatność

 1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne konsumentowi należy spłacić w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia w ciągu 14 dni po zawarciu umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument może nigdy nie być zobowiązany do zapłaty z góry więcej niż 50% zgodnie z ogólnymi warunkami. Po ustaleniu przedpłaty konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usług przed dokonaniem określonej przedpłaty.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić niedokładności w szczegółach płatności podanych lub zgłoszonych przedsiębiorcy.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, a przedsiębiorca przyznał konsumentowi 14 dni na wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po brak zapłaty w tym 14-dniowym terminie, odsetki ustawowe są należne od kwoty należnej, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia go poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty zbiórki wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2 500 EUR; 10% na kolejne 2500 € i 5% na kolejne 5000 € przy minimum 40 €. Przedsiębiorca może odstąpić od wyżej wymienionych kwot i procentów z korzyścią dla konsumenta.

Powrót do góry

Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i obsługuje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać do przedsiębiorcy w sposób pełny i jasno opisany w rozsądnym terminie po wykryciu wad przez konsumenta.
 3. Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną udzielone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z zawiadomieniem o otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie konsumenckiej witryny internetowej sklepu internetowego Trustmark (http://keurmerk.info/Home/MisgebruikOfKlacht). Reklamacja zostanie następnie wysłana do dotyczącego przedsiębiorcy, do sklepu internetowego Stichting Keurmerk.
 5. Jeśli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta za obopólną zgodą w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Powrót do góry

Artykuł 17 - Spory

 1. Jedynie prawo holenderskie ma zastosowanie do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki handlowe.
 2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub wykonania umów dotyczących produktów i usług dostarczanych lub dostarczanych przez tego przedsiębiorcę można zgłaszać do sklepu internetowego komitetu ds. Sporów, z należytym uwzględnieniem poniższych postanowień. , PO Box 90600, 2509 LP The Hague (www.sgc.nl).
 3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję ds. Sporów tylko wtedy, gdy konsument najpierw złoży skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
 4. Spór musi zostać przedłożony komisji sporów na piśmie nie później niż dwanaście miesięcy po powstaniu sporu.
 5. Gdy konsument chce złożyć spór w komisji ds. Sporów, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeśli przedsiębiorca chce to zrobić, konsument będzie musiał pisemnie stwierdzić w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku przedsiębiorcy, czy chce to zrobić, czy też chce rozstrzygnąć spór przez właściwy sąd. Przedsiębiorca nie słyszy o wyborze konsumenta w ciągu pięciu tygodni, wówczas przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
 6. Komisja Sporów podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komitetu Sporów (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Decyzje komisji sporów są podejmowane w drodze wiążącej porady.
 7. Komisja ds. Sporów nie załatwi sporu ani go nie przerwie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał moratorium, ogłosił upadłość lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim komitet nie rozpatrzy sporu na rozprawie i nie wyda ostatecznej decyzji. zostało wskazane.
 8. Jeżeli oprócz Komisji ds. Sporów w sklepie internetowym inna komisja ds. Sporów lub członek Komisji ds. Sporów konsumenckich (SGC) lub Instytutu ds. Usług Finansowych (Kifid) jest właściwy, Komisja ds. Sporów w sprawie Znaku Jakości sklepu internetowego jest autoryzacja preferencji. W przypadku wszystkich innych sporów inne uznane komitety ds. Sporów powiązane z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 - Gwarancja branżowa

 1. Fundacja Webshop Trustmark Foundation gwarantuje przestrzeganie wiążącej porady Komisji Sporów w sprawie znaku towarowego Webshop przez jej członków, chyba że członek zdecyduje się przekazać wiążącą poradę do sądu w celu weryfikacji w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Niniejsza gwarancja zostaje przywrócona, jeżeli wiążąca porada została podtrzymana po kontroli sądowej, a wyrok, z którego jest to oczywiste, stał się prawomocny. Do maksymalnej kwoty 10 000 EUR za wiążącą poradę kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez sklep internetowy Keurmerk. W przypadku kwot przekraczających 10 000 EUR za wiążącą poradę wypłacone zostanie 10 000 EUR. W przypadku nadwyżki sklep internetowy Stichting Keurmerk jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​członek zastosuje się do wiążącej porady.
 2. Aby skorzystać z tej gwarancji, konsument musi złożyć pisemne odwołanie do sklepu internetowego Stichting Keurmerk i przekazać roszczenie przedsiębiorcy do sklepu internetowego Stichting Keurmerk. Jeśli roszczenie dla przedsiębiorcy wynosi ponad 10 000 EUR, konsumentowi przysługuje przeniesienie roszczenia, o ile przekracza ono kwotę 10 000 EUR do Stichting Webshop Keurmerk, po czym organizacja ta dokonuje płatności we własnym imieniu i kosztach. poprosi o to w sądzie, aby zadowolić konsumenta.

Artykuł 19 - Dodatkowe lub różne postanowienia


Dodatkowe lub odbiegające od niniejszych ogólnych warunków postanowienia nie mogą być szkodliwe dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

Powrót do góry

Artykuł 20 - Zmiany ogólnych warunków znaku zaufania sklepu internetowego

 

 1. Sklep internetowy Stichting Keurmerk zmieni niniejsze ogólne warunki tylko w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
 2. Zmiany niniejszych warunków wejdą w życie dopiero po ich opublikowaniu we właściwy sposób, z zastrzeżeniem, że obowiązujące zmiany w okresie obowiązywania oferty będą miały pierwszeństwo dla postanowienia najkorzystniejszego dla konsumenta.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193
1071 HA Amsterdam


Powrót do góry

Załącznik I: Wzór formularza odstąpienia od umowy
(wypełnij i zwróć ten formularz, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

- Do: [nazwa przedsiębiorcy]
[adres geograficzny przedsiębiorcy]
[numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]
[adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]

 

- Ja / My * udostępniamy / udostępniamy * niniejszym informuję, że ja / my * odnośnie naszej umowy
sprzedaż następujących produktów: [oznaczenie produktu] *
dostawa następujących treści cyfrowych: [opis treści cyfrowych] *
świadczenie następującej usługi: [wyznaczenie usługi] *,
odwołany / odwołany *

- Zamówione * / odebrane * [data zamówienia z usługami lub paragon z produktami]

- [Nazwa konsumenta (-ów)]

- [Adres konsumenta (-ów)]

- [Podpis konsumenta (-ów)] (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Skreślić, co nie dotyczy, lub wpisać, co dotyczy.

Powrót do góry